Je bent hier:
 

Wegverkeersrecht

Welke boete en welk rijverbod kan ik verwachten bij volgende overtredingen:

1. Snelheidsovertredingen

Via de website www.wegcode.be kan u nagaan welke snelheidsboete u mag verwachten, of u zal worden gedagvaard voor de Politierechtbank en hoe groot het eventueel op te leggen rijverbod kan zijn.

Via deze link komt u rechtstreeks terecht op een tool waarin u zelf de gegevens van de door u begane snelheidsovertreding kan opgegeven en de te verwachten straf kan berekenen:

De resultaten die worden weergegeven zijn louter indicatief.

Onderstaand vindt u tevens een algemeen overzicht van de toepasselijke tarieven:

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 20 km/u +20 tot 30 km/u +30 km/u
Bedrag € 50. In een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf telkens verhoogd met € 10 voor elke bijkomende kilometer te snel (onmiddellijke inning)
€ 60 (minnelijke schikking)
€ 50 + € 5 per bijkomende km boven de 10 km/u (onmiddellijke inning)
€ 60 + € 10 per bijkomende kilometer boven de 10 km/u (minnelijke schikking)
Rechtbank:
tussen € 60 en € 3.000 1
Indien rechtbank: tussen € 60 en € 3.000 1
Verval recht tot sturen mogelijk, doch enkel bij artikel 38 § 1, 4° 5 mogelijk, doch enkel bij artikel 38 § 1, 4° 5 8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 + verplicht bij jonge bestuurders 8 dagen > 5 jaar verplicht3
Intrekking rijbewijs --- --- Mogelijk 4

1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te 
geven een onmiddellijke inning voor te stellen.

2. Bij dagvaarding voor de rechtbank

3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis

4. In opdracht van het parket
5. Artikel 38 § 1, 4° van de Wegverkeerswet bepaalt dat de rechter het verval van het recht tot sturen kan uitspreken indien hij veroordeelt wegens een overtreding van de Wegverkeerswet en van de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering ervan en de schuldige binnen de drie jaar voor de overtreding driemaal daaromtrent veroordeeld werd

Andere wegen
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 30 km/u +30 tot 40 km/u +40 km/u
Bedrag € 50 (onmiddellijke inning)
€ 60 (minnelijke schikking)
€ 50 + € 5 per bijkomende km boven de 10 km/u (onmiddellijke inning) € 60 + € 10 per bijkomende km boven de 10 km/u (minnelijke schikking)
Indien rechtbank: tussen € 60 en € 3.000 1
Verval recht tot sturen mogelijk, doch enkel bij artikel 38 § 1, 4° 5 mogelijk, doch enkel bij artikel 38 § 1, 4° 5 8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 + verplicht bij jonge bestuurders  8 dagen > 5 jaar verplicht3
Intrekking rijbewijs --- --- Mogelijk 4

1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te 
geven een onmiddellijke inning voor te stellen.

2. Bij dagvaarding voor de rechtbank

3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis

4. In opdracht van het parket
5. Artikel 38 § 1, 4° van de Wegverkeerswet bepaalt dat de rechter het verval van het recht tot sturen kan uitspreken indien hij veroordeelt wegens een overtreding van de Wegverkeerswet en van de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering ervan en de schuldige binnen de drie jaar voor de overtreding driemaal daaromtrent veroordeeld werd

Bent u een beginnende bestuurder en bent u nog minder dan 2 jaar houder van uw rijbewijs op het ogenblik dat u een bepaalde snelheidsovertredingen beging, dan zal u in welbepaalde gevallen strenger worden bestraft.

Overschrijdt u als beginnende bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 km per uur, of met meer dan 20 km per uur in de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, dan zal u als beginnende bestuurder normalerwijze worden gedagvaard voor de Politierechtbank. De politierechter zal u verplicht een rijverbod van minimaal 8 dagen moeten opleggen en het terugkrijgen van uw rijbewijs moeten afhankelijk stellen van het slagen in uw theoretisch of praktisch rijexamen.

2. Andere verkeersovertredingen

De verkeersovertredingen worden opgedeeld in vier categorieën. Overtredingen van de vierde graad, de zwaarste categorie, geven steeds aanleiding tot dagvaarding voor de Politierechtbank. Wenst u te weten tot welke categorie de overtreding die u beging behoort, dan kan u dit terugvinden via volgende link http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/graden/147-art1 of door rechtstreeks contact op te nemen met HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert.

Aard overtreding Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank Verval recht tot sturen
- Eerste graad € 55 € 65 € 60 tot € 1.500 Mogelijk, doch enkel bij artikel 38 § 1, 4° ***
- Tweede graad € 110 € 120 € 120 tot € 1.500 Facultatief
- Derde graad € 165 € 175 € 180 tot € 3.000 Facultatief (verplicht bij beginnende bestuurders)
- Vierde graad € 300 * - € 220 tot € 2750 8 dagen tot 5 jaar **

* Niet mogelijk voor Belgen. In principe wordt altijd gedagvaard.

** Niet noodzakelijk mits motivatie in vonnis.
*** Artikel 38 § 1, 4° van de Wegverkeerswet bepaalt dat de rechter het verval van het recht tot sturen kan uitspreken indien hij veroordeelt wegens een overtreding van de Wegverkeerswet en van de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering ervan en de schuldige binnen de drie jaar voor de overtreding driemaal daaromtrent veroordeeld werd

Voor beginnende bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van hun rijbewijs op het ogenblik dat de verkeersovertreding wordt begaan, gelden strengere regels. Meer informatie daarover kan u hier terugvinden.

Een beginnende bestuurder die met een motorvoertuig een verkeersovertreding van de derde graad begaat zal steeds worden gedagvaard voor de Politierechtbank. De politierechter is verplicht een rijverbod van minimaal 8 dagen uit te spreken en het terugkrijgen van het rijverbod afhankelijk te stellen van het slagen in het theoretisch of praktisch rijexamen.

2.1. Negeren rood licht

Het negeren van een rood licht vormt een overtreding van de derde graad. De sancties voor het negeren van het rood licht kunnen dan ook oplopen. Bij vervolging voor de rechtbank riskeert U:

 • een geldboete tussen de 180 en 3.000 euro;
 • een rijverbod van 8 dagen tot vijf jaar;
 • jonge bestuurders die op het ogenblik dat de overtreding werd begaan minder dan twee jaar houder zijn van hun rijbewijs dient verplicht een rijverbod te worden opgelegd, alsook het afleggen van theoretische en/of praktische proeven;

Indien u tweemaal binnen het jaar door het rood licht rijdt, worden de boetebedragen daarenboven verdubbeld.


Het is dan ook essentieel dat u een goede verdediging voert. HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert kan u daarbij helpen.

Wanneer de overtreding werd vastgesteld door een politieagent en u bijvoorbeeld denkt dat u nog net door het oranje licht reed, is een duidelijke argumentatie met bewijsmateriaal noodzakelijk. Belangrijk te weten wat dit betreft, is dat de feiten zoals vermeld in het proces-verbaal dat werd opgesteld door de politie gelden tot het bewijs van het tegendeel. Dit betekent dat u andere bewijsmiddelen zal moeten aanbrengen (bijvoorbeeld foto’s, getuigen, …) opdat uw verweer voor de rechtbank aanleiding zal kunnen geven tot de vrijspraak.

Werd de overtreding geregistreerd door een flitspaal dan is het essentieel dat de beelden worden nagezien / opgevraagd en de ijking van de desbetreffende flitscamera wordt gecontroleerd.


Het vervolgingsbeleid voor het negeren van een rood licht verschilt van gerechtelijk arrondissement tot gerechtelijke arrondissement en kan steeds worden gewijzigd door het bevoegde parket.

Afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement waarin u de overtreding beging en het op dat ogenblik door het openbaar ministerie gevoerde beleid, zal u al dan niet onmiddellijk worden gedagvaard voor de Politierechtbank. Zo wordt in de gerechtelijk arrondissementen Gent, Brugge en Dendermonde op heden quasi automatisch overgegaan tot dagvaarding van een bestuurder die een rood verkeerslicht negeerde. In het arrondissement Antwerpen wordt daarentegen een minnelijke schikking voorgesteld van 165 euro, ongeacht het aantal seconden dat het licht reeds op rood stond. In het gerechtelijk arrondissement Brussel dan weer wordt slechts overgegaan tot dagvaarding indien het rood licht reeds een aantal seconden op rood stond.

Het parket zal bij de beoordeling om al dan niet tot vervolging over te gaan eveneens rekening houden met een aantal andere elementen, zoals de leeftijd van de bestuurder in kwestie, het strafrechtelijk verleden, of de overtreding gepaard gaat met andere overtredingen (bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, alcohol, gevaarlijk rijgedrag, …), … Ook indien de overtreding werd begaan door een vrachtwagenbestuurder zal het bevoegde parket veelal strenger optreden.

Indien u verdere vragen hebt of nood heeft aan juridische bijstand, aarzel dan niet om contact op te nemen met HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert.

2.2. Rijden onder invloed (alcoholintoxicatie en dronkenschap)

U blies positief bij een alcoholcontrole? U was betrokken in een verkeersongeval en legde een positieve ademtest af? U vraagt zich af hoeveel de geldboete zal bedragen en hoelang het eventuele rijverbod zal duren?

Neem contact op met HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert om een antwoord te krijgen op al Uw vragen.

Onderstaand vindt U alvast essentiële basisinformatie aangaande alcohol in het verkeer.


Vooreerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

Alcoholintoxicatie betekent eenvoudigweg dat u meer alcohol in het bloed / de adem hebt dan de toegelaten norm (meer dan 0,5 pro mille of 0,22 mg/l).

Dronkenschap daarentegen betekent dat u de controle over uw daden verloren bent ingevolge alcoholinname. Alcoholintoxicatie kan dus leiden tot dronkenschap, maar niet elke alcoholintoxicatie leidt tot dronkenschap.

Of u zich op het ogenblik van een ongeval in een staat van dronkenschap bevond is een feitenkwestie dewelke aan de soevereine beoordeling van de rechter is overgelaten. De rechtbank zal zich daarbij steunen op de door de agenten gedane vaststellingen en desgevallend het klinisch verslag dat door een geneesheer werd opgesteld betreffende uw toestand, uw houding en uw gedragingen.

Het onderscheid tussen beiden is van essentieel belang niet enkel wat de bestraffing betreft, maar ook wat een eventueel regres van Uw verzekeringsmaatschappij betreft die de schade aan een eventueel slachtoffer heeft vergoed.

Na een veroordeling voor een inbreuk op de wegcode samen met een veroordeling wegens alcoholintoxicatie / dronkenschap kan de verzekeringsmaatschappij die tot uitbetaling van de schadevergoeding aan het slachtoffer is overgegaan een vordering instellen tegen haar verzekerde (schadeverwekker) teneinde de vergoeding die ze aan het slachtoffer heeft betaald op de schadeverwekker te verhalen.

Enkel in geval van dronkenschap kan door uw verzekeringsmaatschappij regres worden uitgeoefend waarbij de hoogte van vergoeding waarvoor regres kan worden uitgeoefend wettelijk is geplafonneerd. Gelet op de belangrijke financiële gevolgen die dit voor u kan hebben, zal advocatenkantoor HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert dan ook trachten om u met alle middelen vrij te pleiten voor dronkenschap om een latere regresvordering te vermijden.

Indien u niet vervolgd werd door het parket voor dronkenschap en u enkel werd veroordeeld voor alcoholintoxicatie, kan uw verzekeringsmaatschappij, wanneer zij bij studie van het strafdossier vaststelt dat u zich in staat van dronkenschap zou hebben bevonden op het ogenblik van het ongeval, voor de burgerlijke rechter een regresvordering instellen. Alsdan zal de burgerlijke rechter moeten oordelen of u zich op het ogenblik van het ongeval al dan niet in een staat van dronkenschap bevond.

Om die reden zal HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert eveneens trachten te bekomen dat de alcoholintoxicatie, voor zover bewezen, afzonderlijk bestraft wordt en niet samen bestraft wordt met een eventuele andere verkeersovertreding in één en dezelfde straf, waaruit later een verband tussen de dronkenschap en het verkeersmisdrijf zou kunnen afgeleid worden.

Een goede verdediging op strafgebied is dan ook essentieel en kan u behoeden voor een financiële catastrofe. HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert kan u daarbij van dienst zijn.


De politie kan aan elke bestuurder van een voertuig een ademtest opleggen. Ook de bestuurder van een fiets wordt aanzien als bestuurder van een voertuig en kan derhalve worden gesommeerd zich aan een alcoholcontrole te onderwerpen. Ook als u aanstalten maakt om uw voertuig te besturen, kan u aan een ademtest worden onderworpen. Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval kan de politie u eveneens onderwerpen aan een ademtest.

In elk geval hebt u bij een controle recht op vijftien minuten wachttijd.

Uw ademtest kan drie resultaten hebben:

 • S (safe of veilig): U mag doorrijden zonder meer
 • A (alarm): U hebt tussen de 0,22 en 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht of tussen de 0,5 en 0,8 g alcohol per liter bloed (zgn. promille)
 • P (positief): U heeft meer dan 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht of meer dan 0,8 gram alcohol per liter in Uw bloed (zgn. promille)

U mag een ademtest niet weigeren. Doet u dat toch dan kan de politie u onmiddellijk een rijverbod opleggen van 6 uur. Het weigeren om een ademtest te ondergaan wordt tevens strafbaar gesteld.

Indien het resultaat van de ademtest A of P aangeeft, dat dient u verplicht een ademanalyse te ondergaan. U dient dan opnieuw in een toestel te blazen om de hoeveelheid alcohol in uw bloed precies vast te stellen. U kan daarbij steeds vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren indien u het niet eens bent met het weergegeven resultaat.


De rechtbanken zijn streng voor het rijden onder invloed van alcohol. Naarmate de graad van intoxicatie, zal de bestraffing hoger of lager zijn. De rechter zal bij de bestraffing doorgaans eveneens rekening houden met eventuele voorgaande strafrechtelijke veroordelingen.

Als U een positieve ademtest aflegt, zal de politie u uiteraard niet verder laten rijden. De politie zal u in voorkomend geval onmiddellijk een rijverbod opleggen van drie tot zes uur afhankelijk van de graad van alcoholintoxicatie.

In een aantal gevallen kan de procureur des Konings het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk intrekken voor een periode van 15 dagen. De onmiddellijke intrekking is een veiligheidsmaatregel om bestuurders met een risicovol rijgedrag tijdelijk uit het verkeer te halen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door het parket is mogelijk bij een alcoholintoxicatie van 0,8 promille of meer. Wanneer de politie u als bestuurder betrapt, neemt zij telefonisch contact op met de parketmagistraat met dienst. Als deze beslist om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken, zal de politie het rijbewijs op de griffie van de politierechtbank neerleggen. Na de periode van 15 dagen kan u uw rijbewijs daar terug ophalen, tenzij de periode van onmiddellijk intrekking zou worden verlengd, wat eerder uitzonderlijk is.

Tijdens de periode van intrekking mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Wordt u hierop toch betrapt, dan zal uw voertuig geïmmobiliseerd worden, d.w.z. dat Uw voertuig op eigen kosten en risico getakeld wordt.

Bestuurt u toch een voertuig tijdens de periode van onmiddellijke intrekking dan kan u worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en/of met een geldboete van 1.200 euro tot 12.000 euro en met het verval van het recht tot sturen voor een duur van tenminste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed.

Wanneer u een verkeersinbreuk hebt begaan, waarvoor uw rijbewijs door het parket onmiddellijk werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen, dan zal u later sowieso gedagvaard worden voor de politierechtbank. Het openbaar ministerie zal dan naast een geldboete en/of gevangenisstraf tevens een rijverbod vorderen van minimum 15 dagen zodat de periode van onmiddellijke intrekking al minstens gedekt is.


Zodra Uw ademanalyse een alcoholpercentage aangeeft van meer dan 1,5 promille, zal U zich in elk geval moeten verantwoorden voor de politierechtbank. In dit geval zal het Politieparket dus geen minnelijke schikking aanbieden aan de overtreder.

Vertoonde het resultaat van de ademanalyse een lager alcoholpercentage dan 1,5 promille, dan kan het parket U een minnelijke schikking aanbieden. Dit is een gunstmaatregel. Het parket kan derhalve steeds beslissen dat u toch voor de Politierechtbank dient te verschijnen ook al lag Uw alcoholpercentage lager dan 1,5 promille. De hoogte van de minnelijke schikking wordt bepaald door het parket. De in onderstaande tabel weergegeven bedragen zijn dan ook louter indicatief. Als u deze minnelijke schikking niet betaalt, dan zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank.

Wanneer u niet akkoord bent met het voorstel tot minnelijke schikking dat u mocht ontvangen van het parket, kan u steeds betwisting voeren voor de rechtbank. Om te weten of uw verweer kans op slagen heeft, neemt u best contact op met HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert.

 

 

Onmiddellijk rijverbod door politie  Onmiddellijke intrekking rijbewijs door procureur Onmiddellijke inning door politie  Minnelijke schikking door procureur Vervolging voor de rechtbank mogelijk? + bestraffing
0,5 - 0,79 promille 3 uur Niet mogelijk € 150 / Mogelijk,  € 150 - €  3.000, plus facultatief een verval tot het recht van sturen
0,8 - 1,19 promille 6 uur Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag / €  450  Mogelijk,  € 1.200 - € 12.000, plus een verval van het recht tot sturen
1,2 - 1,49 promille 6 uur Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag / € 600  Mogelijk, € 1.200 - € 12.000, plus een verval van het recht tot sturen
1,5 - 1,59 promille 6 uur Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag / / Altijd, € 1.200 - €  12.000, plus een verval van het recht tot sturen
1,6 promille of meer 6 uur voor minstens 15 dagen (*) / / Altijd, € 1.200 - €  12.000, plus een verval van het recht tot sturen
Weigering ademtest of bloedproef zonder geldige reden 6 uur voor minstens 15 dagen (*) / mogelijk Mogelijk, € 1.200 - € 12.000, plus een verval van het recht tot sturen
Dronkenschap of soortgelijke staat door het gebruik van drugs of geneesmiddelen 6 uur voor minstens 15 dagen (*) / / Verplicht, € 1.200 - € 12.000, plus een verval van het recht tot sturen
(*) tweemaal verlengbaar met drie maanden na uitspraak van de politierechter

Voor beginnende bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs op het ogenblik van de vaststelling van een alcoholconcentratie die meer bedraagt dan de toegelaten norm, mag geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking worden voorgesteld. Voor deze beginnende bestuurders dient verplicht een proces-verbaal te worden opgesteld en te worden toegezonden aan het parket met het oog op vervolging.

Van zodra een beginnende bestuurder derhalve een alcoholconcentratie vertoont van meer dan 0,5 promille, zal deze steeds voor de Politierechtbank moeten verschijnen.

Meer informatie aangaande de wet met betrekking tot beginnende bestuurders in het verkeer vindt u hier.

2.3. Rijden onder invloed van drugs

De veelbesproken speekseltesten tegen drugs in het verkeer zijn van start gegaan op 1 oktober 2010.

Met de speekseltest kunnen agenten al na 12 minuten achterhalen of een bestuurder onder invloed is van drugs. Onder meer varianten van cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines kunnen worden opgespoord door middel van de speekseltest. Binnen een tijdspanne van ongeveer 12 minuten kunnen agenten thans nagaan of een bestuurder al dan niet onder invloed is van drugs.

De nieuwe procedure is veel eenvoudiger en minder omslachtig dan de vorige procedure met urinetest. De politie kan dan ook meer drugscontroles uitvoeren in het verkeer dan voorheen.


Volgende personen kunnen aan de procedure met betrekking tot drugs in het verkeer worden onderworpen:

 • Iedereen die op een openbare plaats (dus ook bijvoorbeeld op de parking van een dancing, café, …) een voertuig bestuurd (dus ook fietsers) of op het punt staat een voertuig te besturen.
  Wat dit laatste punt betreft kan worden opgemerkt dat een persoon die op het punt staat een voertuig te besturen enkel de checklist en een speekseltest zal kunnen worden opgelegd. Is deze positief, dan zal het rijbewijs door de politie onmiddellijk worden ingehouden voor een periode van 12 uur. Er zal echter geen speekselanalyse of bloedproef mogen worden uitgevoerd.
 • Iedereen die op een openbare plaats een bestuurder in opleiding begeleidt of op het punt staat een bestuurder in opleiding te begeleiden.
 • Iedereen die mogelijk een verkeersongeval heeft veroorzaakt, zowel daders als slachtoffers. Dit betekent dat ook voetgangers kunnen worden verplicht zich aan de procedure te onderwerpen.

De nieuwe procedure die wordt uitgevoerd door de politieagenten bestaat uit drie fasen:

1. Checklist (uiterlijke kenmerken)

Door middel van een gestandaardiseerde checklist wordt nagegaan of een bestuurder uiterlijke kenmerken van recentelijk druggebruik vertoont. De checklist die wordt gehanteerd door de politie vindt u hieronder terug.

Indien tenminste drie vakjes verdeeld over minstens twee verschillende rubrieken worden aangeduid, zal dit worden beschouwd als een indicatie van recent druggebruik en zal worden overgegaan tot de tweede stap in de procedure.

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de politie deze eerste stap in de procedure kan overslaan indien u betrokken was bij een ongeval. In voorkomend geval kan de politie u onmiddellijk een speekseltest laten ondergaan.

2. Speekseltest

Bij het uitvoeren van de speekseltest dient de bestuurder met een apparaat verschillende malen over de tong te wrijven. Daarna verschijnt het resultaat dat eenvoudig kan worden afgelezen. Is het resultaat positief, dan zal worden overgegaan tot de derde stap van de procedure. Na maximaal 12 minuten is het resultaat definitief. Er zal eveneens worden weergegeven welke drug er gebruikt werd.

3. Speekselanalyse

Het Koninklijk Besluit dat de speekselanalyse dient te regelen is tot op heden nog niet in werking. Dit wordt binnenkort verwacht.

Van zodra het Koninklijk Besluit in werking is zal van elke bestuurder die een positieve speekseltest afleverde een speekselstaal worden afgenomen dat ter analyse zal worden overgemaakt aan het labo.

Gelet op het feit dat het uitvoeringsbesluit nog niet in werking is, dient er tot op heden nog steeds een bloedstaal te worden afgenomen door een arts.

De analyses zullen enkel als positief worden beschouwd indien een welbepaalde norm wordt overschreden.


Bij een positieve speekseltest zal u altijd een onmiddellijk rijverbod van 12 uur worden opgelegd door de politie.

U zal normalerwijze na het verstrijken van een periode van 12 uur uw rijbewijs opnieuw kunnen afhalen op het politiesecretariaat van de politiezone die uw rijbewijs heeft ingehouden. Alvorens u uw rijbewijs terugkrijgt, zal u een nieuwe, negatieve speekseltest moeten afleggen. Is de test positief of weigert u de nieuwe speekseltest te ondergaan, dan zal uw rijbewijs opnieuw voor een periode van 12 uur worden ingehouden.

De politie kan tevens contact opnemen met de bevoegde parketmagistraat met dienst die tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs kan overgaan voor een periode van 15 dagen. Dit zal bijna steeds gebeuren.

Als uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken, zal u uw rijbewijs moeten afhalen op de plaats die door de politie wordt opgegeven.

Indien de speekseltest positief is, zal het labo worden ingeschakeld voor verdere analyse van het speekselstaal of het bloedstaal. Weet dat u steeds het recht hebt om een tweede staal te laten afnemen en te laten analyseren op uw kosten.

Panikeer niet te snel indien u bij positief testte bij een speekseltest. Een op de tien speekseltesten waarbij een bestuurder positief testte, blijkt na labo-onderzoek een negatief resultaat op te leveren.

Indien de bloedanalyse of speekselanalyse negatief is, zal u later niet dienen te verschijnen voor de Politierechtbank.

Indien de bloedanalyse of speekselanalyse evenwel een positief resultaat oplevert, zal u zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Onderstaand vindt u een schematisch overzicht van de straffen die kunnen worden opgelegd door de politierechtbank. Zoals u kan lezen is de bewegingsvrijheid van de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat zeer groot. Een goede strafrechtelijke verdediging is dan ook van levensbelang.

Het rijden onder invloed van drugs wordt steeds beschouwd als een ernstige verkeersovertreding. Laat u dan ook bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

 

 

Rijverbod door politie  Onmiddellijke intrekking rijbewijs door procureur Onmiddellijke inning door politie  Minnelijke schikking door procureur Straffen bij vervolging
Positieve speekseltest drugs 12 uur mogelijk voor 15 dagen (*) / /  
Positieve bloedanalyse of speekselanalyse drugs         1.200 - € 12.000, plus een verval van het recht tot sturen van minimum 8 dagen en maximum 5 jaar **
Weigering speekseltest en/of bloedproef drugs 12 uur mogelijk voor 15 dagen (*) / mogelijk 1.200 - € 12.000, plus een verval van het recht tot sturen
Herhaling binnen drie jaar na veroordeling         Gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en/of een geldboete van 
€ 2.400 tot  
€ 30.000, plus een verval van het recht tot sturen van 3 maanden tot 5 jaar of definitief
Nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling         Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes vermeld bij de eerste herhaling
(*) tweemaal verlengbaar met drie maanden na uitspraak van de politierechter (**) indien U minder dan 2 jaar houder bent van Uw rijbewijs, zal de rechter verplicht een rijverbod moeten opleggen alsook theoretische en/of praktische proeven

Hebt u verdere meer gedetailleerde vragen aangaande drugs in het verkeer? Twijfel dan niet en neem contact op met HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert. HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert zal trachten U zo spoedig mogelijk een bevredigend antwoord te verschaffen op al uw vragen.

2.4 Vluchtmisdrijf

De Belgische wetgever en ook de rechtbanken tillen zwaar aan vluchtmisdrijf. De straffen die worden opgelegd kunnen dan ook navenant zijn. Een goede verdediging is dan ook essentieel. HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert kan en zal u daarbij zeker en vast helpen.

Wat houdt vluchtmisdrijf nu precies in?

U pleegt vluchtmisdrijf als u betrokken bent bij een verkeersongeval en de plaats van het ongeval verlaat om te vermijden dat de politie dienstige vaststellingen kan doen. Zelfs wanneer het ongeval niet aan uw schuld te wijten is, bent u verplicht om ter plaatse te blijven. Ook als u als voetganger of fietser betrokken bent bij een ongeval, mag u de plaats van het ongeval niet verlaten.

Het gegeven dat u een kaartje met uw naam of telefoonnummer achterlaat op de plaats van het ongeval doet daaraan niets af. U blijft strafbaar wegens vluchtmisdrijf. Eventuele vaststellingen moeten immers ook op uw persoon kunnen geschieden (bijvoorbeeld: alcoholcontrole). Ook als u de vlucht neemt, u zich enkele uren later bedenkt en alsnog contact opneemt met de politie om aangifte te doen van het ongeval, blijft u strafbaar wegens vluchtmisdrijf.

Uiteraard mag u wel naar het ziekenhuis als u gewond bent. U mag de plaats van het ongeval ook eventjes verlaten om de politie of de hulpdiensten te waarschuwen.

Vereist is verder dat het ongeval zich voordeed op een openbare plaats. Dit is zowel de openbare weg als een plaats die voor het publiek toegankelijk is, zoals een ondergrondse parking, de parking van een grootwarenhuis, de parking van een restaurant, … Indien het ongeval zich voordeed op de oprit van een privéwoning zullen de wettelijke bepalingen inzake vluchtmisdrijf derhalve geen toepassing vinden.


Personen die vluchtmisdrijf plegen kunnen verschillende motieven hebben.

 • Het is perfect denkbaar dat U de aanrijding niet hebt gehoord, gezien of gevoeld. In voorkomend geval bent u er zich niet van bewust dat u bij een ongeval betrokken was. Indien u in dergelijke gevallen wordt gedagvaard voor de Politierechtbank is het essentieel dat uw verdediging op een correcte wijze wordt gevoerd. Of dergelijk verweer kans op slagen heeft is in grote mate afhankelijk van de inhoud van het strafdossier. Zijn er getuigen die te kennen geven dat u uit uw wagen bent gestapt om de schade te bekijken? Is uw verklaring compatibel met de toegebrachte schade? …

  Indien kan worden hard gemaakt dat u het ongeval niet gehoord, gezien of gevoeld hebt, zal u niet kunnen worden gestraft wegens vluchtmisdrijf. Opdat u zou kunnen worden veroordeeld wegens vluchtmisdrijf dient immers te worden aangetoond dat u de bedoeling had om u aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.

  Verwant met het misdrijf vluchtmisdrijf is het misdrijf van het niet ter plaatse blijven, dat een gewone overtreding uitmaakt en veel minder zwaar wordt bestraft. Eenvoudigweg kan worden gesteld dat iemand die zonder reden niet ter plaatse bleef zonder opzet om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken zich schuldig maakt aan het misdrijf van het niet ter plaatse blijven na een ongeval, dat veel milder wordt bestraft.

  Daarvoor dient wel een duidelijke verdediging te worden gevoerd voor de Politierechtbank. HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert helpt u daar graag bij.
 • Het kan ook zijn dat u beseft dat u betrokken was bij een ongeval, maar toch welbewust de vlucht neemt, omdat u bijvoorbeeld van oordeel bent dat de schuld bij een andere bestuurder dient te worden gezocht, …
 • Vele vluchtmisdrijven worden gepleegd onder invloed van alcohol. Met alcohol in het bloed schat de bestuurder ongevallen verkeerd in, heeft hij niet door dat hij betrokken was bij een verkeersongeval en/of verliest hij sneller de controle over zichzelf.
 • Tenslotte zijn ook veel vluchtmisdrijven het gevolg van een paniekreactie bij de betrokken bestuurder. Enerzijds beseffen zij dat ze een ongeval hebben veroorzaakt, anderzijds weigeren ze echter te geloven dat het ongeval zich heeft voorgedaan. De beslissing om ogenblikkelijk halt te houden indien men betrokken was bij een verkeersongeval dient binnen enkele seconden te worden genomen. Indien een persoon betrokken is in een verkeersongeval denkt hij evenwel soms niet rationeel meer, met een vluchtreactie tot gevolg.

Zoals vermeld, zijn de straffen die worden opgelegd wegens vluchtmisdrijf fors.

Veroorzaakte u alleen materiële schade? Was u met andere woorden betrokken bij een verkeersongeval zonder gewonden en/of zonder dodelijke slachtoffers en pleegde u vluchtmisdrijf? Dan wordt u gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met een gelboete van 1.200 euro tot 12.000 euro of met een van de straffen alleen. De rechtbank kan u tevens een rijverbod opleggen van 8 dagen tot vijf jaar en kan u theoretische en/of praktische proeven, alsook medische en/of psychologische proeven opleggen.

Pleegde u vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers? In voorkomend geval wordt het vluchtmisdrijf heel zwaar bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 2.400 euro tot 30.000 euro of met een van die straffen alleen én moet de rechtbank een rijverbod opleggen voor een duur van tenminste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed. U dient in voorkomend geval eveneens uw theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw af te leggen en er zal een psychologisch onderzoek moeten ondergaan alvorens u uw rijbewijs terugkrijgt.

Indien u een tweede keer vluchtmisdrijf pleegt na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval zonder gewonden binnen de drie jaar nadat u veroordeeld werd voor een ander geval van vluchtmisdrijf, zal u worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een geldboete van 2.400 euro tot 30.000 euro of met een van die straffen alleen. De rechtbank kan u tevens een rijverbod opleggen en kan het terugkrijgen van uw rijbewijs afhankelijk stellen van het afleggen van uw theoretisch en/of praktisch rijexamen en/of een psychologisch onderzoek.

Indien u een tweede keer vluchtmisdrijf pleegt na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers binnen de drie jaar nadat u veroordeeld werd voor een ander geval van vluchtmisdrijf, zal u worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 4.800 euro tot 60.000 euro of met een van die straffen alleen. De rechtbank moet u tevens een rijverbod opleggen van tenminste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed. De rechtbank dient u alsdan eveneens te veroordelen tot het opnieuw afleggen van uw theoretisch en praktisch rijexamen en moet het terugkrijgen van uw rijbewijs afhankelijk stellen van een psychologisch onderzoek.


Ik was het slachtoffer van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Wat moet ik doen?
 • U dient onmiddellijk aangifte te doen van het verkeersongeval bij de politie. Deze zullen alles in het werk stellen om de gevluchte persoon te identificeren.
 • Als de persoon die vluchtmisdrijf pleegde zich aangeeft of gevonden wordt, kunnen er zich twee mogelijkheden voordoen. Of wel wordt alles geregeld via de verzekeringsmaatschappij. Ofwel wordt de aansprakelijkheid betwist en zal u de vergoeding van uw schade moeten bekomen voor de rechtbank door middel van burgerlijke partijstelling voor de rechtbank of dagvaarding voor de politierechtbank. Bevindt u zich in zo een geval, aarzel dan niet om HB-Advocatenkantoor Bailleul en Heughebaert te contacteren.
 • Als de gevluchte persoon niet gevonden wordt, kan (een deel van) uw schade misschien worden vergoed via uw omniumverzekering in het geval u dergelijke verzekeringspolis hebt afgesloten.
 • Als de gevluchte persoon niet gevonden wordt, kan u zich tevens richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Onder bepaalde voorwaarden zal u een vergoeding kunnen krijgen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De belangrijkste taak van het GMWF bestaat erin een schadevergoeding uit te keren aan verkeersslachtoffers die om de een of andere reden geen verhaal kunnen uitoefenen tegen een verzekeringsmaatschappij.
  Wat de ongelukken betreft die zijn veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd voertuig (bijvoorbeeld in geval van vluchtmisdrijf), dan wordt alleen de schade die het gevolg is van lichamelijk letsel vergoed. Voertuigschade wordt bijvoorbeeld niet vergoed om misbruiken te voorkomen. Het zou immers al te makkelijk zijn voor een bestuurder die zijn eigen voertuig door een ongelukkig manoeuvre beschadigde om te doen alsof de schade is veroorzaakt door een ander voertuig dat de vlucht heeft genomen.

 

Made by Comsa!